Podmienky ochrany osobných údajov

 • IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
  Správcom osobných údajov je spoločnosť KOVING OK, s.r.o. so sídlom Kúty 1/B 080 01 Prešov IČO: 31718060., DIČ:2020521008 , IČ DPH:SK2020521008 , zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro , Vložka číslo: 2681/P, ; tel:+421 / 51 / 772 56 59, e-mail:eshop@koving.sk
 • SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou KOVING OK, s.r.o. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.
  Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:
  - plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  - článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
  - oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti KOVING OK, s.r.o. o strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 • DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail eshop@koving.sk
 • PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
  - kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ
  Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.
  Technická 7
  821 04 Bratislava
  Slovakia
  IČO: 35834498
  PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
  Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
  - na prístup k osobným údajom
  - na opravu osobných údajov
  - na obmedzenie spracovania osobných údajov
  - na výmaz osobných údajov
  - na prenositeľnosť osobných údajov
  - vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
  Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.
 • ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.
 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie    11.12.2020Späť do obchodu