VOP

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod

Spoločnosti KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov, IČO: 31718060

 

Článok I.

 Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2681/P, vydáva nasledovné Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod, ktoré bližšie špecifikujú obchodnoprávny vzťah medzi  spoločnosťou KOVING OK, s.r.o. a jej obchodnými partnermi- Objednávateľmi, pričom predmetom tohto obchodnoprávneho vzťahu je dodávka podlahových roštov, schodiskových stupňov, točitých schodísk a spojovacieho materiálu pre tieto druhy tovarov zo strany Obchodnej spoločnosti KOVING OK, s.r.o. ako dodávateľom voči jej obchodným partnerom- Objednávateľom za odplatu - Kúpnu cenu.

 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých obchodnoprávnych vzťahov Obchodnej spoločnosti KONING OK, s.r.o. s Objednávateľmi, bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu ak tieto obchodnoprávne vzťahy vznikli na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku- teda prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä elektronická pošta.

 3. Na obchodné vzťahy medzi Obchodnou spoločnosťou KOVING OK, s.r.o. a jej obchodnými partermi - Objednávateľmi sa použijú Všeobecné obchodné podmienky Obchodnej spoločnosti KOVING OK, s.r.o., pokiaľ tieto Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod neupravujú vzájomné vzťahy Obchodnej Spoločnosti KOVING OK, s.r.o. a Objednávateľov inak.

 4. Obchodná spoločnosti KOVING OK, s.r.o. prevádzkuje internetový obchod v súlade s Obchodným zákonníkom, Zákonom NRSR č.
108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákonom NRSR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Článok II.

 Vymedzenie niektorých pojmov

 Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode je Spoločnosť KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov, IČO: 31718060, DIČ: 2020521008, IČ DPH: SK2020521008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov dňa 08.12.1995, oddiel: Sro, vložka číslo: 2681/P

 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

 3. Spotrebiteľom  je ten Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou a kupuje tovar, ktorý jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Spotrebiteľom sa rozumie tiež Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ nenamieta proti použitiu prostriedkov komunikácie na diaľku.

 Článok III.

 Objednávka

1. Prevádzkovateľ uskutoční dodanie tovaru Objednávateľovi na základe Objednávky uskutočnenej formou objednávacieho formulára zverejneného na internetovej stránke www.mojerosty.sk, ktorý bude riadne odoslaný Prevádzkovateľovi.

 2. Pri objednávaní fyzická osoba - nepodnikateľ uvedie svoje meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte svoje obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

 3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany Prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej a Prevádzkovateľovi riadne odoslanej objednávky elektronickým formulárom zverejneným na internetovej stránke www.mojerosty.sk  zo strany Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (Prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke Prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Potom, čo bude Prevádzkovateľovi riadne doručená objednávka, zašle Prevádzkovateľ na Objednávateľom zadaný e-mail potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie podľa potreby aj ďalšie informácie o stave  objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).

 Článok IV.

 Dodanie tovaru

 1. Prevádzkovateľ dodá tovar Objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Prevádzkovateľ nie je schopný dodať Objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase Objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak Objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov, tovar ťažší ako 1000 kg alebo požaduje dodanie tovaru do inej členskej krajiny EÚ,  Prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s Objednávateľom individuálne.

 Článok V.

 Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo do siedmich pracovných dní odo dňa, keď Prevádzkovateľ dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 2. Odstúpením Spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 3. Ak sa Prevádzkovateľ a Spotrebiteľ nedohodnú inak, Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

 Článok VI.

 Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho Prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

2. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdŕžať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Prevádzkovateľa. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať.

3. Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 Článok VII.

 Platnosť a účinnosť

 Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.07.2017

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.